WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Informacje o firmie WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Aktualności WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Dokumenty WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Multimedia WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Kontakt WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Strona Główna
WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au Pair
Studia uniwersyteckie w collegu w USA

Budynek collegu w USA

Rozpocznij pierwsze dwa lata studiów uniwersyteckich w collegu regionalnym i ukończ końcowe dwa lata na jednym z prestiżowych uniwersytetów amerykańskich.

Oferujemy także jednoroczne lub dwuletnie licencjackie programy zawodowe.

 Co możemy Państwu zaproponować?

 • wszystkie kierunki studiów m. in.:
  • biznes i zarządzanie
  • informatyka,
  • kierunki artystyczne
  • medycyna
  • nauki ścisłe
  • kierunki techniczne
  • „liberal arts"
  • prawo
 • zagwarantowany wstęp na kilkanaście renomowanych uniwersytetów
 • nie jest wymagany wynik trudnego egzaminu z języka angielskiego TOEFL
 • w razie potrzeby intensywny kurs nauki języka angielskiego
 • dodatkowy bogaty program kształcenia zawodowego
 • atrakcyjna lokalizacja na Wschodnim lub Zachodnim Wybrzeżu USA
 • możliwość zamieszkania u amerykańskiej rodziny, w domu studenckim lub samodzielnie
 • system opieki nad studentem – obcokrajowcem
 • odbiór studenta z lotniska
 • międzynarodowe kluby studenckie
 • stosunkowo niski koszt nauki (25 - 50% niższy niż pierwsze 2 lata studiów na uniwersytecie)
 • rozpoczęcie studiów możliwe jest w dwóch równorzędnych terminach: w końcu sierpnia oraz na początku stycznia

Poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego, kopie lub oryginały następujących dokumentów są warunkiem przyjęcia do każdego z pięciu collegy:

 • Wypełnione podanie (aplikacja) składane przez studenta – obcokrajowca przetłumaczone na angielski
 • Świadectwa ze szkoły średniej, pomaturalnej lub wyższej
 • Dowód na posiadanie zasobów materialnych przeznaczonych na studia w USA (zaświadczenie z banku o stanie konta własnego lub sponsora potwierdzone notarialnie)

ZALETY STUDIÓW W COMMUNITY COLLEGE

College regionalne powołano w USA w latach po II wojnie światowej po to, aby umożliwić opuszczającym armię młodym ludziom jak najszerszy dostęp do zdobycia wyższego wykształcenia poprzez zaliczenie pierwszych dwóch lat studiów poza obrębem tradycyjnych uniwersytetów, ale przy zachowaniu uniwersyteckich standardów w zakresie poziomu wiedzy, w lokalnych centrach edukacyjnych. Zapoczątkowany wówczas nowoczesny system oświatowy oparty został na solidnych podstawach ekonomicznych poprzez finansowanie collegy regionalnych z trzech źródeł: ze środków lokalnej społeczności (community), z budżetu poszczególnych stanów oraz ze środków rządu federalnego. W efekcie powstały setki nowoczesnych, doskonale wyposażonych szkół, które zapewniają danej społeczności jak najlepsze warunki do spokojnej nauki.

Ponad połowa amerykańskich studentów rozpoczyna studia w community college korzystając z przywilejów dostępnych tylko tutaj:

 1. grupy studenckie są mniejsze
 2. czesne jest niższe niż na uniwersytetach
 3. studenci mający kłopoty z nauką uzyskują pomoc
 4. wykładowcy koncentrują się głównie na nauczaniu.

Pierwsze dwa lata studiów w collegu regionalnym mają taki sam przebieg jak pierwsze dwa lata nauki w każdym czteroletnim collegu lub uniwersytecie.

Studenci uzyskują tytuł Associate in Arts (AA) z nauk humanistycznych lub Associate in Science (AS) z nauk ścisłych, który umożliwia przejście czyli transfer na trzeci rok studiów uniwersyteckich na praktycznie dowolny uniwersytet w całych Stanach Zjednoczonych. Poszczególne uniwersytety amerykańskie wymagają od studentów przechodzących na trzeci rok studiów wykazania się zaliczeniami określonych przedmiotów. Wyraża się to wcześniejszym wypracowaniem przez kandydata podczas dwóch pierwszych lat studiów określonej liczby punktów zaliczeniowych traktowanych jako tzw. godziny kredytowe (credit hours). Po dwóch latach studiów każdy student, niezależnie od tego w jakim collegu czy uniwersytecie kończy drugi rok studiów, musi ogółem zaliczyć 60-62 godzin kredytowych z kilkunastu przedmiotów, aby być przyjętym na trzeci rok studiów uniwersyteckich. Nie jest przy tym istotne, czy powyższą ilość zaliczeń uzyska w ciągu półtora roku lub po dwóch czy trzech latach nauki. Ważne jest natomiast zaliczenie w tym czasie, zgodnie z wymaganiami określonego uniwersytetu, obok przedmiotów ogólnych, także kilku podstawowych przedmiotów kierunkowych, tzw. majors. Wszyscy absolwenci community college mają zagwarantowane przyjęcie do wielu renomowanych uniwersytetów, a także mogą wybierać inne uniwersytety i college w całych Stanach Zjednoczonych.

Zdobycie tytułu Associate w community college jest więc równorzędne z uzyskaniem go na którymkolwiek czteroletnim collegu lub uniwersytecie amerykańskim i odbyciem pierwszych dwóch lat studiów. Po dwóch latach nauki na uniwersytecie (III i IV rok studiów) uzyskuje się tytuł ukończenia studiów wyższych (Bachelor of Arts, BA lub Bachelor of Sciences, BSc), powszechnie akceptowany w całym świecie anglosaskim, zaś po dalszym roku, tytuł magistra (Master of Arts, MA lub Master od Sciences, Msc).

Dodatkowo college regionalne oferują programy kształcenia zawodowego. Po roku lub dwóch latach nauki można uzyskać tytut Associate in Applied Sciences (AAS), uprawniający do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Od kilku lat nieliczne college regionalne, w tej liczbie pięć uczelni tworzących Konsorcjum Collegy, reprezentowanych w Polsce przez WhyNotUSA przyjmują na studia niewielką grupę młodzieży z całego świata. Studenci - obcokrajowcy wzbogacają kulturowo społeczność akademicką, a przy tym mogą realizować swoje aspiracje edukacyjne w najwyżej rozwiniętym cywilizacyjnie kraju świata.

College regionalne oferują studentom zagranicznym opiekę i pomoc. Zapewniony jest odbiór z lotniska i zarezerwowanie miejsca zamieszkania u amerykańskiej rodziny lub w samodzielnym mieszkaniu. W ramach czesnego oferowane są, w razie potrzeby, intensywne, wyrównawcze kursy języka angielskiego. Każdy student - obcokrajowiec pozostaje przez cacy czas studiów w community college pod opieką tutora, który zawsze służy mu pomocą w rozwiązywaniu problemów oraz doradza przy wyborze głównych przedmiotów kierunkowych, których zaliczenie jest niezbędne do kontynuacji studiów na uniwersytecie lub czteroletnim collegu.

W momencie przybycia do community college student informowany jest przez swojego opiekuna naukowego o tym, jakie wykłady i ćwiczenia praktyczne musi zaliczyć, aby móc studiować wybrany przez siebie kierunek studiów (taki jak prawo, zarządzanie, medycynę, sztuki piękne i wiele innych) na pobliskim lub odległym, wybranym przez siebie uniwersytecie. Tego typu opieka i poradnictwo jest szczególnie ważne dla studenta - obcokrajowca, dla którego wiele spraw wokół niego jest innych niż w ojczystym kraju. Jednak student nie musi od razu decydować się na wybór konkretnego kierunku studiów zaraz po przybyciu do community college. Elastyczność amerykańskiego systemu oświatowego umożliwia wielu studentom podjęcie decyzji o wyborze właściwego kierunku studiów nawet po 2 semestrach nauki, ponieważ zaliczenia (credit hours) zdobywane z przedmiotów ogólnych umożliwiają przygotowanie do transferu na uniwersytet na wiele kierunków humanistycznych lub ścisłych.

 • Nauki behawioralne (m.in. psychologia)
 • Ekonomia, zarządzanie (management) i biznes
 • Prawo
 • Komunikacja społeczna m.in. dziennikarstwo
 • Nauki polityczne
 • Nauki informatyczne i zarządzanie informacją
 • Filologie obce (oprócz anglistyki)
 • Nauki ścisłe i studia techniczne
 • „Sztuki wyzwolone" czyli „Liberal Arts"
 • Nauki socjologiczne i psychologiczne, w tym antropologia i filozofia
 • Sztuki piękne
 • Reżyseria
 • Nauki medyczne i weterynaryjne
 • Rolnictwo

Orientacyjny koszt nauki i pobytu wynosi około 13 000-14 000USD za dwa semestry (jeden rok akademicki).


OPŁATA ZA NAUKĘ

Student obcokrajowiec zobowiązany jest do opłacenia i zaliczenia minimum 12 godzin kredytowych w ciągu jednego semestru, tj. 24 godzin w ciągu roku akademickiego (od końca sierpnia do końca czerwca).

W ten sposób student spełnia warunki władz imigracyjnych jako „full-time student". Bardzo często jednak studenci są w stanie zaliczyć 15 - 18 godzin kredytowych w ciągu semestru, oczywiście pod warunkiem opłacenia odpowiedniej ilości kursów przedmiotowych. Opłata dokonywana jest poprzez Międzynarodowy Program Adaptacyjny dla Studenta - Obcokrajowca po zarejestrowaniu się na wybrane zajęcia.

W community college studenci - obcokrajowcy zobowiązani są do uiszczenia całej opłaty za semestr zależnie od lokalizacji collegu ok. 2.500 – 3.550 USD (czesne, wstępne zakwaterowanie, książki i ubezpieczenie medyczne) podczas pierwszego tygodnia zajęć. Nie trzeba wnosić opłat za czesne przed rozpoczęciem zajęć.

W collegu regionalnym student nie opłaca kosztów pobytu i utrzymania, college jedynie pośredniczy w znalezieniu miejsca zamieszkania. Zwyczajowo obowiązuje złożenie depozytu w wysokości miesięcznej opłaty za wynajem pokoju lub mieszkania. Oczywiście student może zamieszkać u swojej rodziny, krewnych lub znajomych, jednak ich adres w USA musi być podany przy składaniu podania o przyjęcie do collegu.

Studenci - obcokrajowcy nie mogą się ubiegać o przyznanie im stypendium przez college.


ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH ROCZNYCH OPŁAT

 
Czesne5 000
Mieszkanie i utrzymanie5 500
Książki i pomoce naukowe500
Ubezpieczenie medyczne500
Transport500
Inne wydatki (osobiste)2 350
Roczny koszt studiów14 350

DO KAŻDEGO COLLEGU NALEŻY PRZESŁAĆ:

 1. Podanie studenta - obcokrajowca o przyjęcie do collegu (formularz uzyskasz w biurze WhyNotUSA).
 2. Kserokopie wszystkich świadectw z klas szkoły średniej i ewentualnych kolejnych szkół, przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego.
 3. Zaświadczenie z banku o stanie konta własnego lub sponsora w wysokości równoważnej 14000 USD.
 4. Oświadczenie sponsora (potwierdzone przez notariusza na druku dostarczonym przez college), że w/w kwota jest przeznaczona na naukę kandydata w collegu.
 5. Podanie o znalezienie przez college miejsca zamieszkania.

WYMAGANY POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przy ubieganiu się o przyjęcie do community college nie jest potrzebny wynik egzaminu TOEFL, który jest standardowym egzaminem językowym zazwyczaj wymaganym przez amerykańskie władze oświatowe. Po przyjeździe wszyscy studenci poddawani są egzaminowi z języka angielskiego i umieszczani, w zależności od wyniku egzaminu, na odpowiednim poziomie intensywnego kursu języka angielskiego, jeżeli potrzebne jest im dalsze doskonalenie znajomości języka. Studenci zakwalifikowani na kurs dla średnio zaawansowanych lub dla zaawansowanych mogą jednocześnie zapisać się na kursy przedmiotowe, które przygotowują ich do przejścia na uniwersytet.

FORMULARZ I-20 I UZYSKANIE WIZY

Po zaakceptowaniu Twojego podania przez college otrzymasz list potwierdzający przyjęcie do collegu oraz formularz I-20. Dokument ten oraz zaświadczenie z banku o stanie konta własnego lub sponsora należy złożyć w ambasadzie lub konsulacie USA i ubiegać się o przyznanie wizy studenckiej F-1 na okres 5 lat lub na okres 3 lat w przypadku wyboru programu zawodowego.


Rozpoczęcie studiów i przebieg nauki.

W Stanach Zjednoczonych, inaczej niż w większości krajów Europy, rok akademicki rozpoczyna się w dwóch równoważnych terminach:

 • w trzeciej dekadzie sierpnia, jest to początek semestru jesiennego - Fall Semester
 • w pierwszej połowie stycznia, ten termin stanowi początek semestru wiosennego - Spring Semester.

Ponadto, w niektórych collegach (Delaware, Moralne Valley i West Hills College) możliwe jest rozpoczęcie zajęć w dodatkowym semestrze letnim, który trwa od czerwca do końca lipca. W Skagit Valley College rok akademicki podzielony jest na trzy trymestry rozpoczynające się w połowie marca, czerwca oraz września. Każdy semestr zakończony jest sesją egzaminacyjną. W trakcie oficjalnych świąt państwowych i innych mają miejsce jedno- lub kilkudniowe przerwy w zajęciach.


Najważniejsze informacje:

Poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego, kopie lub oryginały następujących dokumentów są warunkiem przyjęcia do każdego z pięciu collegy:

 • Wypełnione podanie (aplikacja) składane przez studenta – obcokrajowca przetłumaczone na angielski
 • Świadectwa ze szkoły średniej, pomaturalnej lub wyższej
 • Dowód na posiadanie zasobów materialnych przeznaczonych na studia za granicą (zaświadczenie z banku o stanie konta własnego lub sponsora potwierdzone notarialnie)

Po zaakceptowaniu Twojego podania przez college otrzymasz list potwierdzający przyjęcie do collegu oraz formularz 1-20.

Dokument ten oraz zaświadczenie z banku o stanie konta własnego lub sponsora należy złożyć w ambasadzie lub konsulacie USA i ubiegać się o przyznanie wizy studenckiej F-1.

WhyNotUSA - Work and Travel - Bilety lotnicze WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Holiday Camp WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Program H2B WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Rok szkolny w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Au pair WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Studia w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praca w Anglii WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Praktyki studenckie w USA WhyNotUSA - Work and Travel - Szkoła w USA - Linki USA
Powrót